A train leaves at 8 o’clock every morning...

Viết Lại Câu A train leaves at 8 o’clock every morning. => There i...

0
Viết Lại Câu

A train leaves at 8 o’clock every morning.
=> There is.............................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

.....a train that leaves at 8.........

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP