Cho 0 4 mol H3PO4 tác dụng hết...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,4 mol H3PO4 tá...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,4 mol H3PO4 tác dụng hết với dung dịch chứa m gam NaOH, sau phản ứng thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được 2,51m gam chất rắn. X có chứa A.Na2HPO4, Na3PO4 B. NaH2PO4, Na2HPO4 C. Na3PO4, NaOH D. NaH2PO4, Na3PO4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mNa3PO4/mNaOH = 164/40.3 = 1,37 mNa2HPO4/mNaOH = 142/40.2 = 1,775 mNaH2PO4/mNaOH = 120/40 = 3 Theo đề m rắn / mNaOH = 2,51 —> Sản phẩm gồm Na2HPO4 (a) và NaH2PO4 (b) Nếu muốn tính lượng sản phẩm thì: nH3PO4 = a + b = 0,4 m rắn / mNaOH = (142a + 120b) / (80a + 40b) = 2,51 —> a và b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP