Cho 18 6 gam hỗn hợp A gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 18,6 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 18,6 gam hỗn hợp A gồm Zn và Fe vào 500ml dung dịch HCl. Khi phản ứng hoàn toàn đem cô cạn thì được 34,575 gam chất rắn khan. Lặp lại thí nghiệm trên với 800ml HCl (nồng độ như trên) rồi cô cạn thu được 39,9 gam chất rắn. Tính CM của HCl và khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Nhận xét: TN2 dùng HCl nhiều gấp 800/500 = 1,6 lần TN1 nhưng khối lượng chất rắn thu được chỉ gấp 39,9/34,575 = 1,154 lần —> TN2 axit dư, kim loại tan hết, TN1 kim loại không hết, axit thiếu. Trong TN2: Zn + 2HCl —> ZnCl2 + H2 a……….2a…………a Fe + 2HCl —> FeCl2 + H2 b……..2b…………..b mA = 65a + 56b = 18,6 m rắn = 136a + 127b = 39,9 —> a = 0,2 và b = 0,1 —> mZn = 13 và mFe = 5,6 nHCl = 2a + 2b = 0,6 —> CM = 0,6/0,8 = 0,75M

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP