Tom looks so frightened and upset He _________...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Tom looks so frightened and upset. He _________ s...

1
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Tom looks so frightened and upset. He _________ something terrible.

A. must experienced B. can have experienced

C. should have experienced D. must have experienced

5 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
D

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận
0
D

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận
0
D

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận
0
D

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận
-1

Đáp án D

must have + V(P.P): chắc hẳn là đã => Chỉ sự suy đoán logic dựa trên những hiện tượng có thật ở quá khứ

should have + V(P.P): Lẽ ra phải, lẽ ra nên => Chỉ một việc lẽ ra đã phải xảy ra trong quá khứ nhưng vì lý do nào đó lại không xảy ra.

Người ta hay dùng cấu trúc can’t have + V(P.P) để thể hiện 1 phỏng đoán về một việc không thể xảy ra trong quá khứ chứ không dùng can have. Bên cạnh đó người ta dùng could have + V(P.P): Có lẽ đã để diễn đạt một khả năng có thể ở quá khứ song người nói không dám chắc.

Dịch: Tom trông rất sợ hãi và buồn bã. Anh ấy chắc hẳn đã phải trải qua những điều khủng khiếp.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP