: There’s a lot ______ violent crime in...

Ngữ Pháp và Từ Vựng : There’s a lot ______ violent crime in this area...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

: There’s a lot ______ violent crime in this area than there used to be.

A. fewer B. least C. less D. fewest

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Thấy “than” => So sánh hơn/kém nên ta loại đáp án B và D.

Mà “violent crime” – (tội phạm bạo lực) là danh từ không đếm được lên ta chọn C.

Dịch: Khu vực này hiện có ít tội phạm bạo lực hơn ngày trước

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP