Bài 15 Dòng điện trong chất khí -...

Bài 15. Dòng điện trong chất khí - Giải bài 8 Trang 93 - Sách giáo kh...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Từ bảng 15.1 ta thấy:

a) Ở khoảng cách d = 600mm = 0,6m thì hiệu điện thế U = 300000V.

Suy ra: \(E=\dfrac{U}{d}=\dfrac{300000}{0,6}=500000(V/m)\)

Vậy, ở khoảng cách giữa cây và đám mây là \(d_1=200-10=190m\) thì hiệu điện thế vào khoảng:

\(U_1=E.d_1=500000.190=95000000(V)\)

b) Ở khoảng cách d = 6,1mm = 0,0061m thì U = 20000V

Suy ra: \(E=\dfrac{U}{d}=\dfrac{20000}{0,0061}\approx 3278688(V/m) \approx 3.10^6(V/m)\)

Khoảng cách giữa hai cực của bugi \(d \le1mm=10^{-3}m\)

Suy ra: \(\dfrac{U}{E} \le 10^{-3}\)

\(\Rightarrow U \le E.10^{-3}=3278688.10^{-3}(V) \Rightarrow U \le 3279(V)\)

c) Ở khoảng cách d = 410mm = 0,41m thì U = 200000V

Suy ra: \(E=\dfrac{U}{d}=\dfrac{200000}{0,41}\approx 487805(V/m)\)

Vậy khoảng cách an toàn khi đứng gần đường dây điện 120kV là:

\(d_1=\dfrac{U_1}{E}=\dfrac{120000}{487805} \approx 0,25(m)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP