Bài 22 Luyện tập: Tính chất của kim...

Bài 22. Luyện tập: Tính chất của kim loại - Bài 8 trang 101 - sách gi...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(4M\) + \(nO_2\) \(\rightarrow\) \(2M_2O_n\)

\(\dfrac {0,6} {n} mol\) 0,15mol

\(M_2O_n\) + \(2nHCl\) \(\rightarrow\) \(2MCl_n\) + \(nH_2O\)

\(M\) + \(nHCl\) \(\rightarrow\) \(MCl_n\) + \(\dfrac {n} {2} H_2 \uparrow\)

\(\dfrac {1,2} {n} mol\) \(\dfrac {13,44}{22,4}=0,6mol\)

Ta có: \(n_M= \dfrac {0,6} {n} + \dfrac {1,2} {n} = \dfrac {1,8} {n} \Rightarrow M=\dfrac {16,2} {\dfrac {1,8} {n}}=9n\)

Biện luận, ta có:

n = 1 \(\Rightarrow\) M= 9 (loại)

n = 2 \(\Rightarrow\) M =18 (loại)

n = 3 \(\Rightarrow\) M = 27 (Al)

Vậy kim loại M là Al

Vì vậy, chúng ta chọn B.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP