On the whole the rescue mission was well...

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the wo...

0
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
On the whole, the rescue mission was well executed.
In factIn particularAt onceIn general

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
In particular

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP