Chia hỗn hợp X gồm Mg Al Fe...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chia hỗn hợp X gồm M...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chia hỗn hợp X gồm Mg, Al, Fe thành hai phần. Phần 1 cho tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thì thu được 14,336 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc) và 76,24 gam hỗn hợp muối khan. Phần hai tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl 1M, được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư rồi lọc kết tủa, nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 3,2 gam chất rắn Z. Phần trăm khối lượng của Mg trong X là? A. 25,95% B. 32,88% C. 18,72% D. 21,36%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Phần 1: Đặt a, b, c là số mol Mg, Al, Fe Bảo toàn electron: 2a + 3b + 3c = 0,64.2 (1) m muối = 120a + 342b/2 + 400c/2 = 76,24 (2) Phần 2: Đặt ka, kb, kc là số mol Mg, Al, Fe nHCl = 2ka + 3kb + 2kc = 0,3 (3) mZ = 40ka + 160kc/2 = 3,2 (4) (3)/(4) —> 3,2(2a + 3b + 2c) = 0,3(40a + 80c) (5) (1)(2)(5) —> a = 0,16; b = 0,24; c = 0,08 —> %Mg = 25,95%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP