Cho 4 6 gam một ancol no đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 4,6 gam một anco...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 4,6 gam một ancol no, đơn chức phản ứng với CuO nung nóng, thu được 6,2 gam hỗn hợp X gồm anđehit, nước và ancol dư. Cho toàn bộ lượng hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là A. 16,2. B. 21,6. C. 10,8. D. 43,2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
RCH2OH + O —> RCHO + H2O Bảo toàn khối lượng —> nO = (6,2 – 4,6)/16 = 0,1 —> nRCH2OH phản ứng = 0,1 —> nRCH2OH ban đầu > 0,1 —> M ancol < 4,6/0,1 = 46 —> CH3OH nAg = 4nHCHO = 0,4 —> mAg = 43,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP