Cho 43 9 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 43,9 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 43,9 gam hỗn hợp X gồm Ni, Zn, Mg, Sn tác dụng với oxi dư thu được 56,7 gam hỗn hợp các oxit. Mặt khác cho 43,9 gam X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 13,44 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Sn trong hỗn hợp X là A. 48,799% B. 54,21% C. 57,11% D. 40,66%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nO = (56,7 – 43,9)/16 = 0,8 Bảo toàn electron: 2nNi + 2nZn + 2nMg + 4nSn = 0,8.2 (1) Với axit, bảo toàn electron: 2nNi + 2nZn + 2nMg + 2nSn = 0,6.2 (2) (1) – (2) —> nSn = 0,2 —> %Sn = 54,21%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP