Cho bảng số liệu sau GDP theo giá...

Cho bảng số liệu sau GDP theo giá hiện hành phân theo thành phần kinh...

0
Cho bảng số liệu sau
GDP theo giá hiện hành phân theo thành phần kinh tế ở nước ta
Đơn vị: nghìn tỉ đồng

Thành phần

2005

2010

2014

Kinh tế nhà

nhước

343,9

722,0

1255,0

Kinh tế ngoài nhà nước

431,5

1054,1

1891,6

Kinh tế vốn đầu tư nước ngoài

138,6

381,7

791,3

Tổng số

914,0

2157,8

3937,9

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống Kê, 2016) Để thể hiện sự thay đổi quy mô và cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta qua các năm thì biểu đồ nào thích hợp nhất?
Tròn Đường Cột Miền

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tròn

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP