Cho các nhận xét sau: 1 Hàm lượng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các nhận xét sau...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các nhận xét sau: (1) Hàm lượng glucozơ không đổi trong máu người là khoảng 0,1%. (2) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng gương. (3) Thủy phân hoàn toàn tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đều cho cùng một loại monosaccarit. (4) Glucozơ là chất dinh dưỡng và được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người ốm. (5) Xenlulozơ là nguyên liệu được dùng để sản xuất tơ nhân tạo, chế tạo thuốc súng không khói. (6) Mặt cắt củ khoai tác dụng với I2 cho màu xanh tím. (7) Saccarozơ là nguyên để thủy phân thành glucozơ và fructozơ dùng trong kĩ thuật tráng gương, tráng ruột phích. Số nhận xét đúng là A. 4 B. 7 C. 5 D. 6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Có 5 nhận xét đúng: (1) Đúng (2) Sai, cả glucozơ và fructozơ đều tráng gương. (3) Sai, thủy phân hoàn toàn tinh bột, xenlulozơ thu được glucozo nhưng saccarozo thu được cả glucozơ và fructozơ. (4) Đúng (5) Đúng, tơ visco, tơ axetat, thuốc súng không khói sản xuất từ xenlulozo. (6) Đúng, có khoai chứa tinh bột sẽ tạo màu xanh tím với I2. (7) Đúng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP