Cho dãy các chất: CH3COOH3NCH3 H2NCH2COONa H2NCH2CONHCH2-COOH ClH3NCH2COOH...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho dãy các chất: CH...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho dãy các chất: CH3COOH3NCH3, H2NCH2COONa, H2NCH2CONHCH2-COOH, ClH3NCH2COOH, saccarozơ và glyxin. Số chất trong dãy vừa tác dụng với NaOH, vừa tác dụng với dung dịch HCl là. A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Có 3 chất: CH3COOH3NCH3 + HCl —> CH3COOH + CH3NH3Cl CH3COOH3NCH3 + NaOH —> CH3COONa + CH3NH2 + H2O H2NCH2CONHCH2-COOH + 2NaOH —> 2GlyNa + H2O H2NCH2CONHCH2-COOH + H2O + 2HCl —> 2GlyHCl NH2-CH2-COOH + NaOH —> GlyNa + H2O NH2-CH2-COOH + HCl —> GlyHCl

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP