Cho từ từ 200 ml dung dịch HCl...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho từ từ 200 ml dun...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho từ từ 200 ml dung dịch HCl 1M vào 200 ml dung dịch chứa NaHCO3 xM và Na2CO3 yM, thu được 2,688 lít khí CO2 (đktc) và dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào X, thu được 23,64 gam kết tủa. Giá trị của x và y lần lượt là A. 0,6 và 0,4. B. 0,8 và 0,6. C. 0,6 và 0,6. D. 0,8 và 0,4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH+ = 0,2; nHCO3- = 0,2x; nCO32- = 0,2y H+ + CO32- —> HCO3- 0,2y…..0,2y……….0,2y H+ + HCO3- —> CO2 + H2O 0,12……0,12……..0,12 —> nH+ = 0,2y + 0,12 = 0,2 —> y = 0,4 nHCO3- còn lại = 0,2x + 0,2y – 0,12 = 0,2x – 0,04 —> nBaCO3 = 0,2x – 0,04 = 0,12 —> x = 0,8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP