Este X hai chức mạch hở không có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Este X hai chức mạch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Este X hai chức mạch hở (không có nhóm chức nào khác) được tạo thành từ ancol no, đơn chức và axit hai chức có một liên kết đôi C=C. Đốt cháy hoàn toàn m(g) X bằng O2 dư, hấp thụ hết sản phẩm cháy vào 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M thu được 7,88g kết tủa và dung dịch Y, dung dịch Y có khối lượng tăng 1,32g so với dung dịch bazơ đầu. Thêm NaOH vào Y thu được kết tủa. Mặt khác, xà phòng hóa m(g) X bằng Vml dung dịch KOH 0,4M thu được dung dịch Z. Để trung hòa Z cần 200ml dung dịch H2SO4 0,2M thu được dung dịch G. Cô cạn G thu được 10,8g chất rắn khan. Số đồng phân mạch hở của X thỏa mãn tính chất trên là A. 9. B. 6. C. 8. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nBa(OH)2 = 0,1 và nBaCO3 = 0,04 Thêm NaOH vào Y thu được kết tủa nên Y chứa Ba(HCO3)2 (0,1 – 0,04 = 0,06 mol) —> nCO2 = nBaCO3 + 2nBa(HCO3)2 = 0,16 Δm = mCO2 + mH2O – mBaCO3 = 1,32 —> nH2O = 0,12 Phân tử X có k = 3 nên nX = (nCO2 – nH2O)/2 = 0,02 Số C = nCO2/nX = 8 Số H = 2nH2O/nX = 12 —> X là C8H12O4 G chứa R(COOK)2 (0,02) và K2SO4 (0,04) m rắn = 10,8 —> R = 26: -C2H2- Các đồng phân của X (9 đồng phân): CH3-OOC-CH=CH-COO-CH2-CH2-CH3 (Cis – Trans) CH3-OOC-CH=CH-COO-CH(CH3)2 (Cis – Trans) C2H5-OOC-CH=CH-COO-C2H5 (Cis – Trans) CH3-OOC-C(=CH2)-COO-CH2-CH2-CH3 CH3-OOC-C(=CH2)-COO-CH(CH3)2 C2H5-OOC-C(=CH2)-COO-C2H5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP