George won five medals at the competition His...

George won five medals at the competition. His parents ______ very pr...

2
George won five medals at the competition. His parents ______ very proud of him.
could have beencan’t havecan’t bemust have been

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
must have been

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP