He had just entered the room The phone...

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the se...

0
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
He had just entered the room. The phone rang.
No sooner had the phone rung than he entered the room.Not until had he entered the room when the phone rang.Hardly had he entered the room than the phone rang.No sooner had he entered the room than the phone rang.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
No sooner had he entered the room than the phone rang.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP