He was driving very fast because he didn’t...

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the se...

0
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
He was driving very fast because he didn’t know the road was icy.
If he knew the road was icy, he wouldn’t drive so fast.He hadn’t been driving very fast if he would have known the road was icy.If he had known the road was icy, he wouldn’t have been driving so fast.He wasn’t driving very fast if he would know the road was icy.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
If he had known the road was icy, he wouldn’t have been driving so fast.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP