Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của...

Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của một ống Cu-lít-giơ (ống tia X) l...

6
Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của một ống Cu-lít-giơ (ống tia X) là U = 25 kV. Tần số lớn nhất của tia X mà ống này có thể phát ra là 9.1018Hz. Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s, lấy \[~e=1,{{6.10}^{-19}}C,\]\[{{m}_{e}}=9,{{1.10}^{-31}}\text{ }kg.\] Tốc độ cực đại của electron khi bứt ra từ catôt xấp xỉ bằng
1,48.108m/s.1,14.108m/s.2,96.106m/s.6,57.107m/s.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
6,57.107m/s.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP