I owed Bill a favor I agreed to...

Mark the letter A, B, c or D on your answer sheet to indicate the sen...

0
Mark the letter A, B, c or D on your answer sheet to indicate the sentence which best combines each pair of sentences in the following questions.
I owed Bill a favor. I agreed to help him.
If I hadn’t owed Bill a favor, I would have agreed to help him.It was only because I owed Bill a favor that I agreed to help him.Although I owed Bill a favor, I agreed to help him.I only agreed to help Bill because I owed him some money.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
It was only because I owed Bill a favor that I agreed to help him.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP