I ______ the garden No sooner had I...

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the cor...

0
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following question.
I ______ the garden. No sooner had I finished watering it than it came down in torrents.
shouldn’t have wateredmustn’t have wateredcan’t have wateredneedn’t have watered

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
needn’t have watered

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP