In China’s largest psychiatric facility there is a...

In China’s largest psychiatric facility, there is a serious lack of r...

0
In China’s largest psychiatric facility, there is a serious lack of resources but the staff try hard to ________ this in their treatment of the patients.
make up forgo in forput up withset in for

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
make up for

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP