It can be inferred from paragraph 4 that...

It can be inferred from paragraph 4 that

0
It can be inferred from paragraph 4 that
most stars have more than two planets in their habitable zonesno star has more than two planets in its habitable zoneit is not possible for a star to have three planets with life on themfor life to develop, a star must have at least two planets in its habitable zone

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
it is not possible for a star to have three planets with life on them

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP