It can be inferred that the names of...

It can be inferred that the names of the three basic shapes mentioned...

0
It can be inferred that the names of the three basic shapes mentioned in paragraph 2 reflect ______.
the results of squeezing the soilthe way the soil is extractedthe need to check more than one handfulthe difficulty of forming different shapes

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
the results of squeezing the soil

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP