– John: ―How about giving me a hand?-...

Mark the letter A, B, C or D n your answer sheet to indicate the most...

0
Mark the letter A, B, C or D n your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.
– John: ―How about giving me a hand?
- Tom: _________
I promise.No, not yet.Sure, I’d be glad to help.You’re welcome!

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Sure, I’d be glad to help.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP