Lập kế hoạch cá nhân - Soạn bài...

Lập kế hoạch cá nhân - Soạn bài Lập kế hoạch cá nhân - Soạn văn lớp 10

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Bài tập 1: Văn bản trích SGK tr 153 có phải là một kế hoạch cá nhân hoàn chỉnh không? Vì sao?

Văn bản này nên gọi là thời gian biểu thì đúng hơn. Văn bản không nội dung công việc cần làm, thời gian tiến hành một cách cụ thê.

Bài tập 2. Sau đây là kế hoạch chuẩn bị Đại hội của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của một Bí thư Chi đoàn. Bản kế hoạch còn sơ sài, anh (chị) trao đổi để hoàn thiện bản kế hoạch đó.

So với một bản kế hoạch cá nhân, bản kê hoạch của bạn Thu chưa đạt yêu cầu. Còn thiếu bản thảo luận và xác định những công việc cần tiến hành chuẩn bị cho Đại hội (dự kiến yêu cầu, kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội, xin ý kiến Ban chấp hành Đoàn trường và giáo viên chủ nhiệm, họp cốt cán bàn kế hoạch và phân công chuẩn bị các công việc thông qua các báo cáo.

Bản kế hoạch cần viết cụ thể hơn. Chú ý phần thể thức mở đầu, nội dung và cách thức trình bày kế hoạch.

Bài tập 3.

Thảo luận tập thể để xác định mục tiêu cần đạt, các công việc cần thực hiện, dự kiến biện pháp thực hiện và thời gian hoàn thành từng công việc cụ thể.

Khi viết kế hoạch: Nội dung kế hoạch chi tiết có thể trình bày bằng bảng sau đây:

Nội dung công việc Yêu cầu Cách thực hiện Thời gian hoàn thành

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP