Một dung dịch có hòa tan 16 8...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một dung dịch có hòa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một dung dịch có hòa tan 16,8 gam NaOH tác dụng với dung dịch có hòa tan 8 gam Fe2(SO4)3, sau đó lại thêm vào dung dịch trên 13,68 gam Al2(SO4)3. Sau các phản ứng kết thúc lọc lấy kết tủa và đem nung đến khối lượng không đổi còn lại chất rắn X. Khối lượng chất rắn X là? A. 6,4 g Fe2O3 và 2,04 g Al2O3 B. 2,88 g FeO và 2,04 g Al2O3 C. 3,2 g Fe2O3 và 1,02 g Al2O3 D. 1,44 g FeO và 1,02 g Al2O3 hoang bao trả lời 05.03.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 0,42; nFe2(SO4)3 = 0,02; nAl2(SO4)3 = 0,04 —> nOH- = 0,42; nFe3+ = 0,04 và nAl3+ = 0,08 Dễ thấy 3nFe3+ + 3nAl3+ < nOH- < 3nFe3+ + 4nAl3+ nên Fe3+, Al3+ kết tủa hết và Al(OH)3 tan trở lại một phần. nFe(OH)3 = 0,04 nOH- = 3nFe3+ + 4nAl3+ – nAl(OH)3 —> nAl(OH)3 = 0,02 —> nFe2O3 = 0,02 và nAl2O3 = 0,01 —> mFe2O3 = 3,2 và mAl2O3 = 1,02

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP