Mr Brown said to me "Make good use...

Mark the letter A,B, C or D on your answer sheet to indicate the sent...

0
Mark the letter A,B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
Mr. Brown said to me "Make good use of your time. You wont get such an opportunity again."
Mr. Brown let me make use of my time, knowing that I wouldn't get such an opportunity again.Mr. Brown ordered me to make good use of my time, said that I wouldn't get such an opportunity again.Mr. Brown offered me such an opportunity so that I could make good use of my time.Mr Brown advised me to make good use of my time as I wouldn't get such an opportunity again.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Mr Brown advised me to make good use of my time as I wouldn't get such an opportunity again.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP