My sister is often sick because she doesn’t...

My sister is often sick because she doesn’t do physical exercise.

0
My sister is often sick because she doesn’t do physical exercise.
If my sister isn’t physical exercise, she does sick.If my sister wasn’t physical exercise, she would do sick.If my sister does physical exercise, she won’t often be sick.If my sister did physical exercise, she wouldn’t often be sick.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
If my sister did physical exercise, she wouldn’t often be sick.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP