Some people have the idea that violent TV...

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the se...

0
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
Some people have the idea that violent TV programs are the cause of real crime.
It is sure that violent TV programs are the cause of real crime.Violent TV programs are thought to be the cause of real crime.It is reported that violent TV programs are the cause of real crime.It is considered that violent TV programs cause of real crime.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Violent TV programs are thought to be the cause of real crime.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP