Trong không gian Oxyz <span...

Trong không gian \[Oxyz\], cho điểm $A\left( 1;2;-3 \right)$và mặt ph...

0
Trong không gian \[Oxyz\], cho điểm $A\left( 1;2;-3 \right)$và mặt phẳng $\left( P \right):2x+2y-z+9=0$. Đường thẳng $d$ đi qua $A$ có vectơ chỉ phương $\overrightarrow{u}=\left( 3;4;-4 \right)$ cắt $\left( P \right)$ tại $B$. Điểm $M$ thay đổi trong $\left( P \right)$ sao cho $M$ luôn nhìn đoạn $AB$ dưới một góc vuông. Khi độ dài $MB$ lớn nhất, đường thẳng $MB$ đi qua điểm nào trong các điểm sau?
$J\left( -3;2;7 \right)$ $H\left( -2;-1;3 \right)$. $K\left( 3;0;15 \right)$. $I\left( -1;-2;3 \right)$ .

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$I\left( -1;-2;3 \right)$ .

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP