Steve ______ his chances of passing by spending...

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the co...

3
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Steve ______ his chances of passing by spending too much time on the first question.
threw awaythrew inthrew offthrew out

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
threw away

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP