Sục V lít khí CO2 ở đktc vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Sục V lít khí CO2 ở ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Sục V lít khí CO2 ở đktc vào 200ml dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 1M và NaOH 1M đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và kết tủa Y. Cho dung dịch HCl dư vào X thu được 3,36 lít CO2 đktc. Giá trị của V là

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 0,2 và nBa(OH)2 = 0,2 Dung dịch X có Na+ = 0,2 X + HCl —> 0,15 mol CO2 nên X chứa CO32- và HCO3- —> Ba2+ đã kết tủa hết —> nBaCO3 = 0,2 Bảo toàn C —> nCO2 = 0,2 + 0,15 = 0,35

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP