The doctor asked John to exhale slowly ...

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the wo...

0
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
The doctor asked John to exhale slowly.
imhalemove inenterbreathe in

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
breathe in

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP