The expression “readministration” in this passage refers to...

The expression “readministration” in this passage refers to _______.

0
The expression “readministration” in this passage refers to _______.
giving the test again to both groups after beta blockers have been administered to one group.giving the test again to people without administering beta blockers.giving the beta blockers without retesting.giving the test to both groups of test-takers and then giving them beta blockers.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
giving the test again to both groups after beta blockers have been administered to one group.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP