The girls and flowers _______ he painted were...

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the cor...

0
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
The girls and flowers _______ he painted were vivid.
whomthatwhichwho

2 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1
.
that

Gửi 10 tháng trước

Thêm bình luận
1
Đáp án đúng của câu này là:
that

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP