The word "their” in the third paragraph refers...

The word "their” in the third paragraph refers to ________.

0
The word "their” in the third paragraph refers to ________.
credit cards Internet banking American bankers high-street hanks

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
American bankers

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP