Trộn 10 ml dung dịch CH3COOH 0 1M...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trộn 10 ml dung dịch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trộn 10 ml dung dịch CH3COOH 0,1M với 90 ml H2O được 100ml dung dịch mới, biết pKa = 4,75. Tính pH của dung dịch mới.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
CM dung dịch mới = 0,01.0,1/0,1 = 0,01M CH3COOH CH3COO- + H+ 0,01 x………………………..x………..x 0,01-x…………………x………..x —> Ka = x.x/(0,01 – x) = 10^-4,75 —> x = 4,13.10^-4 —> pH = -lgx = 3,38

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP