Trộn hỗn hợp gồm Fe2O3 CuO MgO với...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trộn hỗn hợp gồm Fe2...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trộn hỗn hợp gồm Fe2O3, CuO, MgO với bột Al được hỗn hợp H. Nung hỗn hợp H một thời gian được m gam hỗn hợp X. Cho toàn bộ X tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư, thu được 4,48 lít khí NO (đktc) và dung dịch Y. Nhỏ từ từ dung dịch NaOH (loãng) 2,04M vào Y đến khi không còn phản ứng xảy ra thì vừa hết 1,25 lít, sau phản ứng thu được 0,03 mol khí. Nếu cô cạn dung dịch Y thì được 175,4 gam muối khan. Giá trị của m là A. 30,20 B. 120,92 C. 45,32 D. 37,76

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNO = 0,2 và nNH3 = 0,03 Bảo toàn electron —> 3nAl ban đầu = 3nNO + 8nNH3 —> nAl ban đầu = 0,28 Sau khi lọc kết tủa thì nước lọc chứa Na+ (2,55), AlO2- (0,28). Bảo toàn điện tích —> nNO3- = 2,27 —> m kim loại = m muối – mNH4+ – mNO3- = 34,12 nNO3- của muối Fe3+, Mg2+, Cu2+ = 2,27 – 0,03 – 0,28.3 = 1,4 Bảo toàn điện tích —> nO trong oxit = 0,7 —> mX = m kim loại + mO = 45,32

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP