Trong một bình kín chứa 0 40 mol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trong một bình kín c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trong một bình kín chứa 0,40 mol axetilen; 0,30 mol metylaxetilen; 0,80 mol H2 và một ít bột Ni. Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 bằng 12,0. Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đến phản ứng hoàn toàn, thu được m gam hỗn hợp kết tủa và có 10,1 gam hỗn hợp khí Z thoát ra. Hỗn hợp khí Z phản ứng vừa đủ với 0,1 mol Br2 trong CCl4. Giá trị của m là A. 86,70 B. 77,40 C. 72,75 D. 82,05

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hỗn hợp ban đầu gọi là A mX = mA = 24 —> nX = 1 —> nH2 phản ứng = nA – nX = 0,5 X chứa C2H2 dư (a mol), C3H4 dư (b mol) và Z —> mX = 26a + 40b + 10,1 = 24 (1) Bảo toàn liên kết pi: 0,4.2 + 0,3.2 = 2a + 2b + 0,5 + 0,1 (2) —> a = 0,15 và b = 0,25 —> m↓ = mC2Ag2 + mC3H3Ag = 72,75

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP