Water pollution occurs when chemicals or substances that...

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the cor...

0
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following question.
Water pollution occurs when chemicals or substances that make water contaminated are discharged directly or indirectly into water bodies without enough ______ to get rid of harmful compounds
treatabletreatedtreatingtreatment

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Câu 5: Đáp án D

Sau “enough” ta cần 1 danh từ: enough + N.
A. treatable (adj): có thể chữa tri được.
B. treated (v): chữa trị, đối xử.
C. treating (v): chữa trị, đối xử.
D. treatment (n): cách xử lí.
Dịch: Ô nhiễm môi trường nước xảy ra khi các chất hoá học hoặc các chất gây ô nhiễm được thải ra trực tiếp hoặc gián tiếp vào các vùng nước, mà không có cách xử lí triệt để loại bỏ các thành phần gây hại.

treatment

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP