Which of the following is NOT true?...

Which of the following is NOT true?

0
Which of the following is NOT true?
Middle children tend to have a preference for team sports.First-borns tend to do well in individual sports.Only children tend to prefer individual over team sports.Last-borns tend to prefer games with fierce competition.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Last-borns tend to prefer games with fierce competition.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP