Arm and Mary are studying in their classroom...

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the se...

0
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.
Arm and Mary are studying in their classroom.
Ann: “Can I borrow you dictionary?”
Mary: “ _______”
I’m afraid I can’t.Here you are!I think so.It doesn’t matter.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Here you are!

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP