Bài 16 Dòng điện trong chân không -...

Bài 16. Dòng điện trong chân không - Giải bài 10 Trang 99 - Sách giáo...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Số êlectron phát ra từ catôt trong một giây:

\(n_e=\dfrac{I.t}{e}=\dfrac{10^{-2}.1}{1,6.10^{-19}}=6,25.10^{16}(s^{-1})\)

Số êlectron phát ra từ một đơn vị diện tích catôt trong một giây là:

\(n=\dfrac{n_e}{S}=\dfrac{6,25.10^{16}}{10^{-5}}=6,25.10^{21}(e)\)

* Lưu ý: Cường độ dòng điện bão hòa: \(i=\dfrac{e.n_e}{t}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP