Bài 36 Năng lượng liên kết của hạt...

Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân - Giải câ...

0
Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân - Giải câu 10 Trang 187 - Sách giáo khoa Vật lí 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Phản ứng nào sau đây thu năng lượng?

A. \(_{1}^{1}{H}+_{1}^{2}{H}\rightarrow _{2}^{3}{He}\)

B. \(_{1}^{2}{H}+_{1}^{2}{H}\rightarrow _{2}^{4}{He}\)

C. \(_{1}^2{}{H}+_{1}^{3}{H}\rightarrow _{2}^{4}{He}+_{0}^{1}{n} \)

D. \(_{2}^{4}{He}+_{7}^{14}{N} \rightarrow _{1}^{1}{H}+_{8}^{17}{O} \)

Hướng dẫn giải

Chọn D. Phản ứng thu năng lượng là phản ứng.

\(_{2}^{4}{He}+_{7}^{14}{N}+1,1MeV \rightarrow _{1}^{1}{H}+_{8}^{17}{O} \)

Phần năng lượng thu vào bằng 1,1MeV.

Các phản ứng còn lại là phản ứng tỏa năng lượng.

A. \(_{1}^{1}{H}+_{1}^{2}{H}\rightarrow _{2}^{3}{He}+23,8MeV \)

Phần năng lượng tỏa ra bằng 23,8MeV.

B. \(_{1}^{2}{H}+_{1}^{2}{H}\rightarrow _{2}^{4}{He}+5,4MeV \)

Phần năng lượng tỏa ra bằng 5,4MeV.

C. \(_{1}^2{}{H}+_{1}^{3}{H}\rightarrow _{2}^{4}{He}+_{0}^{1}{n} \)

Phần năng lượng tỏa ra bằng 17,6MeV.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP