Cho bảng số liệu sau:CƠ CẤU SẢN LƯỢNG...

Cho bảng số liệu sau:CƠ CẤU SẢN LƯỢNG ĐIỆN PHÂN THEO NGUỒN CỦA NƯỚC T...

0
Cho bảng số liệu sau:
CƠ CẤU SẢN LƯỢNG ĐIỆN PHÂN THEO NGUỒN CỦA NƯỚC TA
Đơn vị %

Nguồn

1990

1995

2000

2005

2006

Thuỷ điện

72,3

53,8

38,3

30,1

32,4

Nhiệt điện từ than

20,0

22,0

29,4

24,2

19,1

Nhiệt điện từ điêzen, khí

7,7

24,2

32,3

45,6

48,5

Tổng cộng

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu sản lượng điện phân theo nguồn của nước ta qua các năm?
Biểu đồ miền.Biểu đồ cột.Biểu đồ đường.Biều đồ tròn.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Biểu đồ miền.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP