Cho bảng số liệu:SỐ LƯỢNG BÒ CỦA TRUNG...

Cho bảng số liệu:SỐ LƯỢNG BÒ CỦA TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ VÀ TÂY NGUY...

0
Cho bảng số liệu:
SỐ LƯỢNG BÒ CỦA TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ VÀ TÂY NGUYÊN,GIAI ĐOẠN 2005 - 2014 (Đơn vị: Nghìn con)

Năm

2005

2009

2011

2014

Trung du và miền núi Bắc Bộ

899,8

1057,7

946,4

926,7

Tây Nguyên

616,9

716,9

689,0

673,7

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về số lượng bò giữa Trung du và miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên, giai đoạn 2005 - 2014?
Trung du và miền núi Bắc Bộ tăng nhanh hơn Tây Nguyên.Trung du và miền núi Bắc Bộ lớn hơn Tây Nguyên.Tây Nguyên tăng ít hơn Trung du và miền núi Bắc Bộ.Tây Nguyên lớn hơn Trung du và miền núi Bắc Bộ.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Trung du và miền núi Bắc Bộ lớn hơn Tây Nguyên.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP