Cho các phản ứng: Glyxin xrightarrow + NaOH...

Cho các phản ứng: Glyxin \[\xrightarrow{{ + NaOH}}\] X \[\xrightarrow...

0
Cho các phản ứng:

Glyxin \[\xrightarrow{{ + NaOH}}\] X \[\xrightarrow{{ + HCl,du}}\] Y

Glyxin \[\xrightarrow{{ + HCl}}\] Z \[\xrightarrow{{ + NaOH,du}}\] T.
Y và T lần lượt là
ClH3NCH2COONa và H2NCH2COONa.đều là ClH3NCH2COONa.ClH3NCH2COOH và H2NCH2COONa.ClH3NCH2COOH và ClH3NCH2COONa.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
ClH3NCH2COOH và H2NCH2COONa.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP