Điểm khác nhau cơ bản giữa Cương lĩnh...

Điểm khác nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên với Luận cươ...

4
Điểm khác nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên với Luận cương chính trị (10-1930) là xác định
phương pháp đấu tranh và hình thái khởi nghĩa. nhiệm vụ và lực lượng cách mạng. vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng. vị trí của cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-1
Đáp án đúng của câu này là:
nhiệm vụ và lực lượng cách mạng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP